Hotline: 0971 645 789
Sitemap  |   Liên kết MXHVăn phòng luật sư gia đình Youtube Luật sư Đồng Nai
Pháp luật doanh nghiệp
NHỮNG ĐIỂM LƯU Ý KHI SOẠN THẢO ĐIỀU LỆ CÔNG TY

Điều lệ công ty được xem như là "Hiến pháp" của doanh nghiệp. Điều lệ đóng một vai trò rất quan trọng, nó là khung pháp lý hoạt động cơ bản của công ty. Tất cả các hoạt động của doanh nghiệp đều phải tuân thủ theo quy định của Điều lệ. Do đó, khi soạn thảo Điều lệ cần lưu ý các quy định sau đây

DANH SÁCH THÀNH VIÊN, CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh, danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần được lập phải có các nội dung chủ yếu sau đây:

TÀI SẢN GÓP VỐN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Tài sản góp vốn có thể là Đồng Việt Nam, ngoại tệ tự do chuyển đổi, vàng, giá trị quyền sử dụng đất, giá trị quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật, các tài sản khác có thể định giá được bằng Đồng Việt Nam.

NHỮNG QUY ĐỊNH VỀ ĐẶT TÊN DOANH NGHIỆP

Những người thành lập có quyền tự do lựa chọn đặt tên của doanh nghiệp. Tuy nhiên, việc đặt tên doanh nghiệp phải phù hợp với các quy định sau đây:

HÌNH THỨC, SỐ LƯỢNG, NỘI DUNG CON DẤU DOANH NGHIỆP

Doanh nghiệp có quyền quyết định về hình thức, số lượng và nội dung con dấu của doanh nghiệp. Nội dung con dấu phải thể hiện những thông tin

QUY ĐỊNH VỀ GÓP VỐN KHI THÀNH LẬP CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Luật doanh nghiệp 2014 cũng quy định rõ ràng về việc góp vốn khi thành lập Công ty TNHH Hai thành viên trở lên như sau:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Thành viên của công ty TNHH Hai thành viên trở lên là cá nhân, tổ chức có thể có quốc tịch Việt Nam hoặc nước ngoài. Tuy nhiên cá nhân, tổ chức này không thuộc các trường hợp cấm thành lập, góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp và quản lý doanh nghiệp quy định tại điều 18 Luật Doanh nghiệp 2014.

MUA LẠI, CHUYỂN NHƯỢNG VỐN GÓP TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Vì nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan mà các thành viên trong Công ty TNHH Hai thành viên trở lên có nhu cầu mua lại phần vốn góp hoặc chuyển nhượng phần vốn góp. Việc mua lại phần vốn góp và chuyển nhượng phần vốn góp được pháp luật doanh nghiệp quy định như sau:

QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Hội đồng thành viên gồm tất cả các thành viên công ty, là cơ quan quyết định cao nhất của công ty. Điều lệ công ty quy định định kỳ họp Hội đồng thành viên, nhưng ít nhất mỗi năm phải họp một lần.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Hội đồng thành viên bầu một thành viên làm Chủ tịch. Chủ tịch Hội đồng thành viên có thể kiêm Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty.

QUY ĐỊNH VỀ TRIỆU TẬP HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH 2 THÀNH VIÊN

Hội đồng thành viên được triệu tập họp theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc theo yêu cầu của thành viên hoặc nhóm thành viên quy định tại khoản 8 và khoản 9 Điều 50 của Luật doanh nghiệp 2014. Cuộc họp của Hội đồng thành viên phải được tổ chức tại trụ sở chính của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

ĐIỀU KIỆN THỂ THỨC TIẾN HÀNH HỌP HỒI ĐỒNG THÀNH VIÊN TRONG CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

1. Cuộc họp Hội đồng thành viên được tiến hành khi có số thành viên dự họp sở hữu ít nhất 65% vốn điều lệ; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.

Hotline tư vấn miễn phí: 0971 645 789
Zalo
Gọi điện
SMS
Chỉ đường